Zanatski dom

Zahvaljujući tendenciji naglog porasta stanovništva i razvoja zanatstva u Nišu početkom 20. veka, ukazala se potreba za izgradnjom Zanatskog doma. Dotadašnje male kancelarije bile su nedovoljne za obavljanje i organizovanje poslova zanatstva. Na sadašnjem mestu nepokretnog imanja zanatlijskog esnafa za mesto Niš koje esnaf uživa od 1910. godine, a na osnovu člana 161. Zakona o radnjama, nepokretno imanje u Prijezdinoj br. 4 prešlo je u svojinu od ranijih esnafa terziskog i pekarskog koji su ga neprekidno uživali od pre pedeset godina. Imanje opisano u tapiji je svojina zanatlijskog esnafa za varoš Niš i to isključivo svojina esnafa sviju zanata. Niški prvostepeni sud br. 38291 30. januar 1931. u Nišu. Po predlogu Dimitrija Kostića njegov sin je izradio plan po kome je dom trebao da se gradi. U to vreme Udruženje je raspolagalo sa 450.000 dinara a izgradnja je bila poverena Petru Mitroviću preduzimaču. Zanatski dom je ozidan i pokriven 1930. godine sredstvima Niških zanatlija.Pošto je bilo potrebno još novaca za njegovo završavanje, uprava Udruženja odlučila je da se zaduži kod hipotekarne banke za još 500.000 dinara. Za ovo zaduženje zanatlije su garantovale kod ove banke zalažući svoje imanje i tapije kod iste. Kad je dom bio završen trebalo je banci plaćati otplate. Pošto su obaveze bile velike a Udruženje nije moglo iz svojih prihoda da obezbedi otplate, otvorena je kafana radi obezbedjivanja i plaćanja kredita. Jedan vremenski period u Zanatskom domu radilo je pozorište sve dok nije izgrađena zgrada pozorišta u koju se preselilo. Posle odlaska pozorišta sala je ponuđena i data železničkoj radionici koja je tu priređivala poznate igranke na kojima je okupljala proletarijat radničke klase Niša. Zbog neizmirenih dugova hipotekarna banka je pozvala Ristu Jovanovića, stolara, predsednika Udruženja kao garanta duga koji je založio svu nepokretnu imovinu i obezbedio otplatu kredita. Kredit je otplaćivan banci i na taj način što su štampani vrednosni papiri blokovi zvani „cigle“ i prodavani zanatlijama od čega je otplata završena i dug banci otplaćen u celosti.

Zanatski_dom